پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس پنج تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس پنجم تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم

درس 5
تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
جامعه و حکومتی که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، در فاصلۀ سال های 11 تا 41 ق به دست پنج نفر از جانشینان ایشان با عنوان خلیفه اداره شد. این دورۀ 30 ساله از تاریخ اسلام را عصر خلفای نخستین یا راشدین می گویند. در این دوره جامعۀ اسلامی با مسائل متعددی رو به رو شد، که مهم ترین آنها موضوع جانشینی پیامبر، ادارۀ حکومت، تثبیت اسلام در شبه جزیرۀ عربستان و فتوحات مسلمانان در خارج از آن شبه جزیره بود. در این درس، شما با جست وجو، گردآوری و مطالعهٔ شواهد و مدارک تاریخی، علل، آثارو پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ای ن مسائل را بررسی خواهید کرد.

تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین, دانلود درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2, دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ2 یازدهم انسانی, دانلود پاورپوینت درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 5 تاریخ 2 علوم انسانی, درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین, درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2, درس پنجم تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2, پاورپوینت تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین, پاورپوینت درس 5 تاریخ2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 5 تاریخ2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 5 تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 5 کتاب تاریخ2, پاورپوینت درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ 2, پاورپوینت درس درس پنجم تثبیت و گسترش اسلام تاریخ 2 دوم دبیرستان, پاورپوینت درس پنجم تاریخ 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس پنجم تاریخ 2 پایه دوم انسانی, پاورپوینت درس پنجم تاریخ 2 یازدهم علوم انسانی درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین, پاورپوینت درس پنجم تاریخ پایه یازدهم, پاورپوینت درس پنجم تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس پنجمم تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین تاریخ 2 یازدهم

لینک دانلود فایل