پاورپوینت درس 4 امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 4 امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس چهارم امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2

درس 4
امت و حکومت نبوی در مدینه

ده سال پایانی از دوران 23 سالهٔ رسالت پیامبر اسلام در مدینه گذشت. در این دوران امت و حکومت اسلامی تحت هدایت ورهبری آن حضرت شکل گرفت و اسلام در سرتاسر شبه جزیرهٔ عربستان گسترش یافت. شما در این درس با استفاده از شواهد ومدارک تاریخی، روند شک لگیری و عملکرد امت و حکومت نبوی و دگرگونی و تحولاتی را که اسلام در زندگی اعراب مسلمان به وجود آورد، بررسی و تحلیل خواهید کرد.
مدینه و ساکنانش هنگام هجرت
فعّالیت 1
با رجوع به یک تقویم هجری بگویید:
الف) هم اکنون در چندمین سال هجری شمسی یا هجری قمری قرار داریم؟
ب) چه رویدادی مبنای مبدأ این تقویم به حساب م یآید؟
پ) چرا این رویداد، مبنای مبدأ تقویم هجری قرار گرفته است؟

امت و حکومت نبوی در مدینه, دانلود درس امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ2, دانلود پاورپوینت درس 4 تاریخ 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 4 تاریخ2 یازدهم انسانی, دانلود پاورپوینت درس امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 4 تاریخ 2 علوم انسانی, درس 4 امت و حکومت نبوی در مدینه, درس امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ2, درس چهار امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ2, پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه, پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2 یازدهم, پاورپوینت درس 4 اسلام در مکه تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 4 امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 4 تاریخ2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 4 تاریخ2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 4 کتاب تاریخ2, پاورپوینت درس اسلام در مکه تاریخ 2 یازدهم, پاورپوینت درس امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2, پاورپوینت درس تاریخ 2 پایه چهار رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس چهار اسلام در مکه تاریخ 2 پایه یازدهم, پاورپوینت درس چهار امت و حکومت نبوی در مدینه, پاورپوینت درس چهار تاریخ 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس چهار تاریخ 2 پایه دوم انسانی, پاورپوینت درس چهار تاریخ 2 یازدهم علوم انسانی درس امت و حکومت نبوی در مدینه, پاورپوینت درس چهار تاریخ پایه یازدهم, پاورپوینت درس چهارم امت و حکومت نبوی در مدینه تاریخ 2 یازدهم

لینک دانلود فایل