x تبلیغات
فروشگاه پاورپوینت

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت عادت ها

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت عادت ها

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی هشتم مهارت عادت ها

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت عادت ها پایه هشتم

پاورپوینت مهارت عادت ها تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت عادت ها تفکر هشتم

پاورپوینت مهارت عادت ها

عادت ها

عادت در لغت به معنای خوی است و در اصطلاح هرگاه رفتاری در اثر تکرار چنان مورد قبول و خوشایند خود قرار گیرد؛ به طوری که انجام دوبارهٔ آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد، می گویندعادت به وجود آمده است. عادت ها به دلایل گوناگونی ایجاد می شوند:


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی هشتم مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری پایه هشتم

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر هشتم

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

هرآنچه که برای یک فرد یا افراد اهمیت دارد، ارزش نام دارد. ارز شها انواع مختلفی دارند. برخی از چیزها، ارزش مادی دارند و می توان برای آن قیمت تعیین کرد؛ اما برخی از چیزهاارزش احساسی دارند. برا یمثال، یک یادگاری از پدر و مادر برای شما ارزش احساسی دارد وممکن است که شما حاضر نباشید آن را به هیچ قیمتی بفروشید. این نوع ارزش ها جنبهٔ فردی دارند وبه آنها«ارزش های شخصی» نیز می گویند.


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک هشتم زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی پایه هشتم

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی تفکر هشتم

پاورپوینت آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

 آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت کنترل افسردگی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت کنترل افسردگی

پاورپوینت تفکر و سبک هشتم زندگی مهارت کنترل افسردگی

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت کنترل افسردگی پایه هشتم

پاورپوینت مهارت کنترل افسردگی تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت کنترل افسردگی تفکر هشتم

پاورپوینت مهارت کنترل افسردگی

پاورپوینت کنترل افسردگی


لینک دانلود فایل

پاورپوینت مهارت کنترل عصبانیت

پاورپوینت مهارت کنترل عصبانیت

پاورپوینت تفکر وسبک زندگی مهارت کنترل عصبانیت

پاورپوینت با عنوان مهارت کنترل عصبانیت تفکر وسبک زندگی

پاورپوینت تفکر وسبک زندگی مهارت کنترل عصبانیت پایه هشتم

مهارت کنترل عصبانیت تفکر و سبک زندگی هشتم

مهارت کنترل عصبانیت


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم مهارت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

پاورپوینت مهارت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

منظور از احترام گذاشتن به دیگران، رعایت ادب در برخورد با آنها و توجه به حقوق آنهاست.


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

پاورپوینت مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس تفکر و سبک زندگی

مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

الف) مفهوم خودپنداره
هر انسانی تصوری از خود دارد و می تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند. به این ارزیابی، یا تصور از خود« خودپنداره» می گویند.


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت افزایش عزّت نفس

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت افزایش عزّت نفس

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی با عنوان مهارت افزایش عزت نفس

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم مهارت افزایش عزت نفس

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس تفکر و سبک زندگی هشتم

مهارت افزایش عزت نفس

وَ لِلّٰهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤمِنینَلینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت سبک زندگی آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت آداب و مهارت های سفر کردن تفکر و سبک زندگی هشتم

فعّالیت 1 (بحث گروهی)


لینک دانلود فایل

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت مهارت های تصمیم گیری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت مهارت های تصمیم گیری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت مهارت های تصمیم گیری

پاورپوینت مهارت های تصمیم گیری تفکر و سبک زندگی

کدام راه را انتخاب کنم و چرا؟


لینک دانلود فایل